home
PROPULS SOLAR s.r.o. - Česky  PROPULS SOLAR s.r.o. - English  PROPULS SOLAR s.r.o. - Deutsch  PROPULS SOLAR s.r.o. - Hrvatski  PROPULS SOLAR s.r.o. - Français  PROPULS SOLAR s.r.o. - Espanol  PROPULS SOLAR s.r.o. - Italiano  PROPULS SOLAR s.r.o. - Russian  PROPULS SOLAR s.r.o. - Polski    |   mapa webu    |   úvod    |   poptávkový formulář
O nás Reference Kontakty Poptávkový formulář Tlačítková lišta


Profesní kvalifikace dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.

Zveme Vás na profesní kvalifikační zkoušky dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.

Vzhledem k zavedení nových kvalifikačních standardů, kterých musí být od 1. ledna 2015 držitelem osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů, zajišťujeme ve spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob Česká peleta potřebné zkoušky pro získání těchto kvalifikací.

To znamená, že montážníkům instalujícím zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje energie nyní nestačí k oprávněnému vykonávání činnosti živnostenský list. Musí mít také potřebná osvědčení o profesní kvalifikaci.

Kvalifikace zavedené požadavkem zákona č. 406/2000 Sb.

 • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)
 • Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H)
 • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H)
 • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M)
 • Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H)
 • Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-147-H)
 • Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)
Být oprávněnou osobou s příslušnou profesní kvalifikací je třeba při instalaci některého
z výše uveděných zdrojů energie dotovaného z programu podpory.

Proč absolvovat zkoušku u nás?

 • Nabízíme komplexní zkoušení profesních kvalifikací, které se týkají topenářké praxe
 • Naše zkušebna je vybavena 2 solárními systémy, 2 tepelnými čerpadly, 3 kotli a krbovou vložkou
  - vše funkčně zapojeno
 • ZDARMA zápis do seznamu dodavatelů s profesní kvalifikací www.topenaridotace.cz
  na 5 let v hodnotě 2 000 Kč
 • ZDARMA firemní zápis na www.tzb-info.cz na 2 roky v hodnotě 3 600 Kč
 • SLEVA 50 % na vaši 3. a další profesní kvalifikaci dle zákona č. 406/2000 Sb. u nás

Zajišťujeme zkoušky profesních kvalifikací

 • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)
 • Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H)
 • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H)
 • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M)
 • Topenář (36-004-H)

Pokud máte zájem o absolvování zkoušky pro některou z uvedených profesních kvalifikací,
dále naleznete odkazy na formuláře pro rezervaci termínů zkoušek.
Zkoušku může vykonat pouze fyzická osoba (OSVČ, zaměstnanec), nikoli právnická osoba, resp. její zástupce.

Více o profesních kvalifikacích a termíny zkoušek


Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)

Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H)

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M)

Topenář (36-004-H)


Podrobnější informace o profesních kvalifikacích a zkoušce:
Ing. Jaroslav Bečvář | tel.: 775 770 697 | e-mail: becvarj@propuls.cz
Ing. Vladimír Stupavský | tel.: 724 611 316 | e-mail: predseda@ceska-peleta.cz

Partneři zkušebnyČlánek o zákoně č. 406/2000 Sb. na TZB-info.cz

Povinné zkoušky pro montážníky OZE dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

Proč si zajistit potřebnou kvalifikaci?

 • Povinnost pro vykonávání činnosti od 1.1.2015 dle zákona č. 406/2000 Sb.
 • Nutnost pro realizování instalací dotovaných z programů podpory (státní, evropské atp.)
 • Vyhnete se možné pokutě ve výši až 100 000 Kč, od 1. července 2015 až 5 000 000 Kč
 • Nevystavíte stavebníka nebezpečí udělení pokuty ve výši až 200 000 Kč
 • Získáte konkurenční výhodu proti firmám bez potřebné profesní kvalifikace

Zákon č. 406/2000 Sb.

o hospodaření energií

výňatek
Tučně změny platné od 1. července 2015 novelizací zákonem č. 103/2015 Sb.

§ 7
Snižování energetické náročnosti budov
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů
  , která jsou financovaná z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo
  finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

  v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle
  § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících
  se příslušné instalace

§ 10d
Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z
  obnovitelných zdrojů
(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení vyrábějících
  energii z obnovitelných zdrojů (dále jen "osoba oprávněná provést instalaci") je
  fyzická osoba, která je držitelem
a) živnostenského oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž,
  opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž,
  opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a
b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o
  uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.
(1) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností
  spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů
  pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikace pro příslušnou
  činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

(2) Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných
  zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
  výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie;
  ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu
(3) Ministerstvo jako autorizující orgán zveřejňuje na svých internetových stránkách
  údaje z evidence vydaných osvědčení podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost uchazeče,
b) datum narození,
c) datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
d) název profesní kvalifikace pro instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů,
  jejíž dosažení je na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno.

§ 12
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo
  činnost osoby oprávněné provést /provádět instalaci,
g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní
2. některou z povinností podle § 7 odst. 4
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo h).
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo m) bodů 5, nebo 6.

§ 12a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo
  osoby oprávněné provést/provádět instalaci,
i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4
p) v rozporu s § 10d nezajistí výkon odborných činností spočívajících
  v instalaci vybraných zařízení pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli
  příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace,

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a)/b), c), d), e), f), g),
  k) bodu 2 nebo 4, písm., l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm. n),
   písm. o) bodu 2, písm. p) nebo q),
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), i), j)
  nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j)
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k) bodu 1 nebo
  3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. n) nebo
  podle odstavce 2.
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), k) bodu 1 nebo
  3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. o) bodu 1 nebo písm. r) nebo
  podle odstavce 2.

Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb.

Novela zákona zákonem č. 103/2015 Sb.

© 2015 PROPULS SOLAR s.r.o., S.K. Neumanna 2793, 530 02 Pardubice  |  tel. +420 777 770 992, fax. +420 469 312 037  |  propuls@propuls.cz