Fotovoltaické systémy od PROPULS SOLAR

K návrhu a instalaci fotovoltaického systému na vašem domě, pro vaši firmu nebo pro váš výrobní areál přistupujeme zodpovědně. Před závaznou nabídkou provedeme monitoring spotřeby elektřiny v řešeném objektu. Tím zjišťujeme typické množství spotřebované elektřiny, charakter odběrů, významné spotřebiče elektřiny, trvalou spotřebu a rozložení spotřeby de jednotlivých fází. Je až s podivem, kolik dodavatelů fotovoltaiky se touto analýzou vůbec nezabývá. Ovšem tato data jsou zásadní pro správný návrh fotovoltaického systému tak, aby byl zvolen odpovídající výkon vaší elektrárny a byla správně napojená na vaše rozvody. Jen taková optimalizace vám přinese z vašeho fotovoltaického systému maximální užitek. Bez analýzy může dojít k tomu, že vaše investice do fotovoltaiky by měla návratnost delší, než je její životnost.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Fotovoltaické systémy od PROPULS SOLAR

Naším záměrem je postavit pro vás fotovoltaický systém, který vám bude přinášet vlastní elektřinu s reálnou návratností investice. Naše systémy vám nabízíme včetně služby pro využívání virtuální baterie ve veřejné síti nebo s instalací vašeho vlastního bateriového úložiště. Pro fotovoltaické systémy financované z dotace zajišťujeme přípravu projektové dokumentace, formulářů a registraci žádosti o dotaci z dotačního programu.

Co získáte instalací fotovoltaického systému

Instalací fotovoltaického systému získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na elektrickou energii až o 100 %
 • Výrobu vaší elektřiny nezávislou na provozu vnější sítě a bez plateb za distribuci
 • Využití virtuální baterie pro využití přebytečné elektřiny a její spotřebu v době nedostatku
 • Vlastní bateriové úložiště pro zajištění záložního napájení v době výpadku sítě
 • Řízení vašich spotřebičů s významnou spotřebou v době přebytku vaší elektřiny
 • Pokrytí části stávající spotřeby elektřiny ze sluneční energie, kterou máte k dispozici zdarma
 • Snížení spotřeby elektřiny a tím snížení vypouštěných emisí a přínos pro životní prostředí

Co vám můžeme nabídnout

 • Profesionální přístup k problematice návrhu odpovídající vašemu záměru
 • Monitoring vaší stávající spotřeby elektřiny pro optimalizaci návrhu
 • Fotovoltaické panely od nás jsou vyráběny v Evropě
 • Komponenty našich fotovoltaických systémů od známých a ověřených výrobců
 • Rychlá a profesionální montáž a zprovoznění
 • Přípravu podkladů pro čerpání peněz z dotačních programů
 • „Jsme tu pro vás i po předání díla a zaplacení konečné faktury!“

Předpoklady pro instalaci fotovoltaického systému u vás

Všeobecně je možné instalovat fotovoltaický systém na každý dům, kde je potřeba dodávat elektrickou energii. Fotovoltaický systém nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Spotřeba elektřiny v domě (běžné spotřebiče, ohřev teplé vody, provoz bazénu, technologie atd.)
 • Střecha s místem pro fotovoltaické panely orientovaná na jih, západ nebo východ nebo plochá střecha
 • Prostor pro umístění technologie fotovoltaického systému, případně prostor pro baterie

Dotace na fotovoltaické systémy

Fotovoltaické panely a střídače vybíráme tak, aby splňovali podmínky dotačního programu. Administrativu spojenou s přípravou a podáním žádosti o dotaci zajišťujeme pro naše zákazníky, aby nemuseli studovat komplikovaná pravidla dotačních programů.

Dotační program Nová zelená úsporám Rodinné domy

FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
dotace až 38 500 Kč
FV systém s tepelným využitím přebytků elektřiny (≥ 1 700 kWh/rok)
dotace až 60 500 Kč
FV systém s tepelným využitím přebytků elektřiny (≥ 3 000 kWh/rok)
dotace až 88 000 Kč
FV systém s akumulací elektrické energie do baterie (≥ 1 700 kWh/rok)
dotace až 77 000 Kč
FV systém s akumulací elektrické energie do baterie (≥ 3 000 kWh/rok)
dotace až 110 000 Kč
FV systém s akumulací elektrické energie do baterie (≥ 4 000 kWh/rok)
dotace až 165 000 Kč
FV systém spolupracující s 1-fázovým tepelným čerpadlem (≥ 3 000 kWh/rok)
dotace až 165 000 Kč
FV systém spolupracující s 3-fázovým tepelným čerpadlem (≥ 4 000 kWh/rok)
dotace až 165 000 Kč
Podpora na zpracování odborného posudku
dotace až 5 000 Kč
Dotační bonus při kombinaci s Kotlíkovou dotací
dotace až 20 000 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Bytové domy

Fotovoltaické systémy bez dalšího rozlišení
dotace až 12 500 Kč/kWp
Podpora na zpracování odborného posudku
jako způsobilé výdaje

Jak funguje fotovoltaický systém

Fotovoltaický panel je složen z několika polovodičových článků na kterých vzniká elektrický stejnosměrný proud působením slunečního záření, které na ně dopadá. Elektřina je kabely odváděna do střídače, který ji přizpůsobuje parametrům střídavého proudu v rozvodné elektrické síti. V případně kombinace s akumulačním bateriovým úložištěm je napojen ještě regulátor nabíjení a vybíjení baterií. Střídač se také stará o regulaci výkonu přenášeného do sítě podle aktuálního příkonu spuštěních spotřebičů. Pokud je střídač připojen jen na jednu fázi, je schopen elektřinou z fotovoltaiky napájet jen ty spotřebiče, které jsou napojeny na tuto fázi. Proto může mít významný vliv na úsporu nákladů na elektřinu zanedbání monitoringu spotřeby na jednotlivých fázích a neprovedení potřebných úpravy na elektroinstalaci tak, abych byl schopen elektřinou z fotovoltaiky napájet požadované spotřebiče. Jinak by docházelo u spotřebiče napojeného na jinou, fázi než napojen je fotovoltaický systém, k situaci, že spotřebovává elektřinu nakupovanou ze sítě ačkoli na druhé fázi mi elektřina zdarma vyrobená fotovoltaickým systémem odchází bez užitku ven do distribuční soustavy. Tomu se dá zamezit několika způsoby, které bohužel mnoho firem instalujících fotovoltaické systémy neprovádějí.

Druhy fotovoltaických systémů

Fotovoltaické systémy dělíme podle druhu využití elektřiny získané fotovoltaickým systémem, které určuje návrh a zapojení fotovoltaického systému do stávající elektroinstalace v domě.

 • Ohřev teplé vody
 • Přímá spotřeba elektřiny (domácí spotřebiče, výrobní technologie atp.)
 • Přetoky přebytečné elektřiny do sítě
 • Akumulace elektřiny do bateriového úložiště
 • Ostrovní systém bez připojení k síti
 • Jednoúčelové napájení spotřebiče
 • Další kombinace a další aplikace

Máme oprávnění pro montáž fotovoltaických systémů vyžadované zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Videa dostupná k tématu